Холдингот ФЕРО ИНВЕСТ има деловни активности во секторот на обновливи извори на енергија и во секторот на металната индустрија. Во делот на обновливите извори, ФЕРО ИНВЕСТ беше прва компанија во регионот која почна со иградба на мали хидроелектрани. Денес, како вертикално интегрирана енергетска компанија со сите потребни сегменти, нуди комплетни решенија за проектирање, изградба и одржување на електрани на сонце, вода и биогас, откупување на произведената електрична енергија и снабдување со електрична енергија на слободниот пазар.
Во делот на металната индустрија и автоматизацијата, ФЕРО ИНВЕСТ располага со четири фабрики за: возила за одржување хигиена во урбани средини, тешки метални конструкции, жичани производи и медицински мебел.
ФЕРО ИНВЕСТ е формиран во 2003 година и заедно со сестринската фирма Централ Инвест го водат бизнисот преку управување со 30 компании во Република Северна Македонија и во светот.
ФЕРО ИНВЕСТ е ДООЕЛ во кој работат околу 1000 вработени и спаѓа меѓу најуспешните македонски стопански субјекти. Во 2022година групацијата ФЕРО ИНВЕСТ/Централ Инвест оствари 113 милиони евра приход, што претставува раст од 135% споредено со 2021 година. Холдингот е високо конкурентен на странските пазари, благодарение на квалитетните производи и услуги кои ги продуцира, како и на одличните деловни одлуки и менаџирање.

Bio Gasna Saramzalino 3
Fero Invest zgrada 2
Brako 6
res-2
greenmachines-3
Trafostanica 5