ФЕРО ИНВЕСТ беше прва компанија која почна со иградба на мали хидроелектрани во регионот. Од 2007г до денес, ФЕРО ИНВЕСТ за себе има изградено 25 мали хидроелектрани со вкупна инсталирана моќ од 22.5 MW, и уште 23 електрани со инсталирана моќ од 20.5 MW за свои клиенти во Р. Северна Македонија, Грузија и Азербејџан.
ФЕРО ИНВЕСТ е единствена компанија на македонскиот пазар која нуди комплетни решенија за изградба на мали хидроелектрани: од почетна идеја, преку изведба, одржување на електраната и обезбеден откуп на електричната енергија во иднина. Во рамките на групацијата ФЕРО ИНВЕСТ и другите сестрински компании, успешно функционираат различни служби и фирми кои квалификувано го водат инвеститорот низ сите фази на проектот:
– Правна служба која го советува и му асистира на клиентот низ сите административно – урбанистичко-правни постапки;
АКВАВАТ – проектантско биро специјализирано за проектирање на обновливи извори на енергија;
БРАКО – изработува метални конструкции и електро елементи за хидроелектрани;
ЕМС (Energy Maintenance Solution) – го изведува проектот на терен и во иднина се грижи за неговото оддржување преку 24-часовен мониторинг систем, со цел електраната непрекинато да произведува,
РЕС (Renewable energy supply) – го гарантира откупот на произведената електрична енергија
Со своето портфолио од над 100 милиони евра, компанијата нуди сигурност за секој инвеститор во мали хидроелектрани.

Факти низ бројки

Просечно годишно производство (MWh)

Сопствени мали хидроцентрали

Годишно намалување на CO2 (t)

ПОРТФОЛИО НА ГРУПАЦИЈА ФЕРО ИНВЕСТ

Ред.
Бр.
НАЗИВ
на МХЕ
Инсталиран капацитет
(KW)
Инвеститор Локација
         
1 МХЕ Слатино 556 Феро Инвест с. Слатино
о. Дебрца
2 МХЕ Другово 589 Студенчица и Мали хидро електрани Водовод
о. Кичево
3 МХЕ Брбушница 565 Мали хидро електрани с. Лаки
о. Виница
4 МХЕ Крива Река 574 Мали хидро електрани с. Костур
о. Крива Паланка
5 МХЕ Кркљанска 380 Мали хидро електрани с. Жидилово
о. Крива Паланка
6 МХЕ Кранска Река 580 Мали хидро електрани с. Арвати
о. Ресен
7 МХЕ Каменичка 1192 Мали хидро електрани с. Саса
о. Македонска Каменица
8 МХЕ Селечка Река 1752 Мали хидро електрани с. Буринец
о. Струга
9 МХЕ Брајчино 703 Мали хидро електрани с. Брајчино
о. Ресен
10 МХЕ Охрид 1 112 МХЕ Летнички Извори с.Рамне
о. Охрид
11 МХЕ Охрид 2 338 МХЕ Летнички Извори с. Рамне
о. Охрид
12 МХЕ Охрид 3 226 МХЕ Летнички Извори с. Студенчишта
о. Охрид
13 МХЕ Белица 1 1113 МХЕ Горно Белички Извори с. Вишни
о. Струга
14 МХЕ Белица 2 1014 МХЕ Горно Белички Извори с. Вишни
о. Струга
15 МХЕ Калин Камен 1 240 Хидро Осогово с. Дурачка река
о. Крива Паланка
16 МХЕ Калин Кaмен 2 284 Хидро Осогово с. Дурачка река
о. Крива Паланка
17 МХЕ Станечка Река 1 82 Хидро Осогово с. Станци
о. Крива Паланка
18 МХЕ Станечка Река 2 123 Хидро Осогово с. Станци
о. Крива Паланка
19 МХЕ Врановска Река 798 МХЕ Тополки с. Дреново
о. Чашка
20 МХЕ Тополка 315 1852 МХЕ Тополки с. Долно Јаболчниште
о. Чашка
21 МХЕ Тополка 316 2900 МХЕ Тополки с. Дреново
о. Чашка
22 МХЕ Тополка 317 1560 МХЕ Тополки с. Дреново
о. Чашка
23 МХЕ Јабланица 3396 МХЕ Јабланица с. Пискупштина
о. Струга
24 МХЕ Бачишка Река 2 1102 АЛБНОР Компани с. Бачишта
о. Кичево
25 МХЕ Падалишка 488 МХЕ Падалишка с. Падалиште
о. Гостивар
ВКУПНО портфолио Феро Инвест 22519

ИЗГРАДЕНИ МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ЗА ДРУГИ ИНВЕСТИТОРИ

Ред.
Бр.
НАЗИВ
на МХЕ
Инсталиран капацитет
(KW)
Инвеститор Локација
         
1 МХЕ Бачишка Река 1 1320 Норд Енерги Гроуп с. Бачишта
o. Кичево
2 МХЕ Габровска 103 1783 Норд Енерги Гроуп с. Доброште
о. Тетово
3 МХЕ Големо Илино 443 БНБ Енерџи с. Големо Илино и с. Бабино
о. Демир Хисар
4 МХЕ Кажани 1012 БНБ Енерџи с. Маловиште
о. Битола
5 МХЕ Брза Вода 1 945 БНБ Енерџи с. Гермо
о. Тетово
6 МХЕ Брза Вода 2 964 БНБ Енерџи с. Гермо
о. Тетово
7 МХЕ Брза Вода 3 729 БНБ Енерџи с. Порој
о. Тетово
8 МХЕ Конска Река 990 Актуел Енерџи Гроуп с. Конско
о. Гевгелија
9 МХЕ Крапска 690 Актуел Енерџи Гроуп с. Крапа
о. Македонски Брод
10 МХЕ Ковачка 21 504 Актуел Енерџи Гроуп с. Ковач
о. Македонски Брод
11 МХЕ Ковачка 22 504 Актуел Енерџи Гроуп с. Ковач
о. Македонски Брод
12 МХЕ Ковачка 23 990 Актуел Енерџи Гроуп с. Ковач
о. Македонски Брод
13 МХЕ Речица 2 1150 БИОР Енерги с. Речица
о. Тетово
14 МХЕ Речица 1 526 БИОР Енерги с. Речица
о. Тетово
15 МХЕ Вејачка 2 1211 АК Инвест с. Вејце
о. Тетово
16 МХЕ Вејачка 1 1400 АК Инвест с. Вејце
о. Тетово
17 МХЕ Беличка 748 Водават 6 с. Белица
о. Кичево
18 МХЕ Бошавица 914 Н Енерџи с. Молосова Стена
о. Демир Капија
19 МХЕ Пена 407 1642 ЦММ Енерџи Компани с. Селце
о. Тетово
20 МХЕ Ехлоец 802 МХЕЦ Ехлоец о. Кичево
21 МХЕ Острилска 369 Сателит Енерџи с. Острилци
о. Крушево
22 МХЕ Габровска 104 1350 Ани-Енергетик с. Доброште
о. Тетово
23 МХЕ Шталковска 282 ДИС Енергија с. Турско Рудари
о. Пробиштип
24 МХЕ Караниколас 1244 Мекбел Хидро с. Вешала
о. Тетово
Вкупно порфолио други инвеститори 22512  
2
4
IMG_2575