Our reference list

Our reference list is extensive - and we are proud to display it.

No. Project name Investor Technical no.
1 МХЕ“Охрид 1” МХЕ Летнички извори ДОО Скопје 1
2 МХЕ“Охрид 2” МХЕ Летнички извори ДОО Скопје 2
3 МХЕ“Охрид 3“ МХЕ Летнички извори ДОО Скопје 3
4 МХЕ“Белица 1“ МХЕ Горно белички извори ДОО Скопје 5
5 МХЕ“Белица 2“ МХЕ Горно Белички извори ДОО Скопје 6
6 МХЕ“Селечка Река” МХЕ ДОО Скопје 7
7 МХЕ“Бачишка Река 2” Албнор Компани ДООЕЛ, Тетово 8
8 МХЕ“Слатино” Фероинвест ДОО Скопје 14
9 МХЕ“Крива Река 2” МХЕ ДОО Скопје 15
10 МХЕ“Брбушница” МХЕ ДОО Скопје 17
11 МХЕ“Кркљанска Река” МХЕ ДОО Скопје 18
12 МХЕ“Кранска река” МХЕ ДОО Скопје 19
13 МХЕ“Другово” Фероинвест ДОО Скопје 20
14 МХЕ“Каменичка Река” МХЕ ДОО Скопје 21
15 МХЕ“Брајчино 1” МХЕ ДОО Скопје 41
16 МХЕ“Брегалница” ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани 43
17 МХЕ“Љутачка Река” ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани 44
18 МХЕ“Крива Река” ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани 45
19 МХЕ“Ораовичка Река” ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани 46
20 Систем за водоснабдување на река Пена, Општина Тетово 0089 Општина Тетово 89
21 и река ЧакритМХЕ“Љуботенска река” р.б.66 Норд Енерџи Груп ДОО Тетово 90
22 МХЕ“Љуботенска река” р.б.67 ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани  
23 МХЕ“Вељачка Река” Норд Енерџи Груп ДОО Тетово 93
24 МХЕ103 “Габровска Река” Норд Енерџи Груп ДОО Тетово  
25 МХЕ104 “Габровска Река” АНЕ Енергетик ДОО 95
26 МХЕ Ештеричка Река ЕИ ТЕ Хидро ДООЕЛ Скопје 97
27 МХЕ Konjarka ЕИ ТЕ Хидро ДООЕЛ Скопје 98
28 МХЕ“Бачишка Река 1” р.б.27 Албнор компани ДООЕЛ Тетово 99
29 МХЕ“Јабланица” р.б.399 МХЕ Јабланица ДОО Скопје 100
30 МХЕ“Добреноец” ЈПВ “Студенчица”, Другово Кичево 101
31 МХЕ“Брза Вода 1” р.б.96 БНБ Енерџи ДОО Скопје 104
32 МХЕ“Брза Вода 2” р.б.94 БНБ Енерџи ДОО Скопје 105
33 МХЕ“Брза Вода 3” р.б.95 БНБ Енерџи ДОО Скопје 106
34 МХЕ“Кажани” р.б.208 БНБ Енерџи ДОО Скопје 108
35 МХЕ“Голема илинска” р.б.257 БНБ Енерџи ДОО Скопје 109
36 СЦ “Солар Енерги Системс Солар енерџи системи ДОО 114
37 СЦ “Соларни Македонски системи” Сларни македонски системи ДОО 115
38 МХЕ“Шемница” р.б.267 Енергоремонт-МЗТ-Херц ДОО, Битола 117
39 МХЕ“Лева Река” р.б.268 Енергоремонт-МЗТ-Херц ДОО, Битола 118
40 МХЕ“Речица” р.б.378 Енергоремонт-МЗТ-Херц ДОО, Битола 119
41 МХЕ“Калин Камен 1” Хидро Осогово ДОО Скопје 120
42 МХЕ“Калин Камен 2” Хидро Осогово ДОО Скопје 121
43 МХЕ“Станечка Река1” Хидро Осогово ДОО Скопје 122
44 МХЕ“Станечка Река2” Хидро Осогово ДОО Скопје 123
45 МХЕ“Лисечка Река – Речица 1″ Биор Енерџи ДОО Тетово 161
46 МХЕ“Лисечка Река – Речица 2” Биор Енерџи ДОО Тетово 162
47 МХЕ“Козјачка” р.б.357 МХЕ Козјачка ДОО Скопје 158
48 МХЕ“Сирава” р.б. 303 МХЕ Сирава ДОО Скопје 157
49 МХЕ“Радовишка Река” р.б. 305 ДИС Енергија ДОО Скопје 156
50 МХЕ“Мала Река” р.б.361 ДИС Енергија ДОО Скопје 155
51 МХЕ“Шталковска Река” р.б. 364 ДИС Енергија ДОО Скопје 154
52 МХЕ“Пена” р.б. 82 Гравис Хидро ДОО Гостивар 150
53 МХЕ“Пена” р.б. 84 Гравис Хидро ДОО Гостивар 151
54 МХЕ“Пена” р.б. 85 Гравис Хидро ДОО Гостивар 152
55 МХЕ“Шеличе” р.б. 91 Гравис Хидро ДОО Гостивар 153
56 МХЕ“Караниколос” р.б. 80 Макбел ДОО, Охрид 147
57 МХЕ“Мраморечка” р.б. 394 Сателит Енерџи ДООЕЛ Куманово 159
58 МХЕ“Оштрилска” р.б. 253 Сателит Енерџи ДООЕЛ Куманово 160
59 МХЕ“Тополка” р.б. 315 МХЕ Тополки ДОО Скопје 135
60 МХЕ“Тополка” р.б. 316 МХЕ Тополки ДОО Скопје 136
61 МХЕ“Тополка” р.б. 317 МХЕ Тополки ДОО Скопје 137
62 МХЕ“Врановска” р.б. 312 МХЕ Тополки ДОО Скопје 132
63 МХЕ“Падалишка” р.б. 14 МХЕ Падалишка ДОО Скопје 138
64 МХЕ“Ехлоец” р.б. 51 МХЕ Ехлоец ДОО Скопје 139
65 МХЕ“Орешка” р.б. 308 РДЛ Соул ДОО, Скопје 145
66 МХЕ“Железна Река” р.б. 15 Хидроген Енерџи Груп ДОО, Скопје 133
67 МХЕ“Железна Река” р.б. 17 Хидроген Енерџи Груп ДОО, Скопје 134
68 МХЕ“Жировница” р.б. 5 Хидроген Енерџи Груп ДОО, Скопје 130
69 МХЕ“Жировница” р.б. 7 Хидроген Енерџи Груп ДОО, Скопје 131
70 МХЕ “Накра“ Black Sea Enengy ДОО, Грузија 170
71 МХЕ “Кхелра“ Black Sea Energy ДОО, Грузија 171
72 МХЕ “Ипари“ Balck Sea Energy ДОО, Грузија 172
73 МХЕ “Лајанури 3“ АкваХидроЕнерџи ДОО, Грузија 174
74 МХЕ Лепенец 2- Сопотница 2 Корику СХПK, Сопотница, Качаник, Косово 169
75 Основен проект за поставување на 10(20) kV
ДВ за приклучување на МХЕ Врановска 312 со напојна точка
МХЕ Тополки ДОО Скопје 146
76 Основен проект за поставување на 10(20) kV
ДВ за приклучување на МХЕ Тополка 317
МХЕ Тополки ДОО, Скопје 165
77 Основен проект за поставување на 10(20) kV
ДВ за приклучување на МХЕ Падалишка 14
МХЕ Падалишка ДОО Скопје 166
78 Основен проект за поставување на 10(20) kV ДВ за приклучување на МХЕ 103 Габровска река Норд ЕНерџи ДООЕЛ Тетово  
79 Основен проект за поставување на 10(20) kV ДВ за приклучување на МХЕ Тополка 316 и МХЕ Тополка 315 МХЕ Тополки ДОО Скопје 167
80 Основен проект за поставување на 10(20) kV ДВ за приклучување на МХЕ 104 Габровска река АНЕ Енергетик ДОО 168
81 Физибилити студија за енергетско
искористување на водите на реките Лакавичка и Беличка со изградба на МХЕ
Хидро Холдинг ДОО СКопје 173
82 Feasibility Study for Energy exploitation of the waters of the river Vardar with the construction
of SHPP Vrutok – Vardar
РКМ ДООЕЛ Скопје  
83 Физибилити студија за енергетско
искористување на водите на река Дошница со изградба на МХЕ Дошница 193
РКМ ДООЕЛ Скопје  
84 Физибилити студија за енергетско
искористување на водите на Крива река со изградба на МХЕ Крива река-Узем
   
85 Физибилити студија за енергетско
искористување на водите на Бачишка река со изградба на МХЕ Бачишка река 3
Еверест ГЈД ДООЕЛ  
86 Физибилити студија за енергетско
искористување на водите на река Вардар со изградба на МХЕ Вруток-Вардар
   
87 Физибилити студија за енергетско
искористување на водите на Водовод со изградба на МХЕ Врапчиште
А- Зеро ДООЕЛ ГОстивар  
88 Физибилити студија за енергетско
искористување на водите на Елевска река со
изградба на МХЕ Елевска река 1 и МХЕ Елевска река 2
Хидролаб ДООЕЛ Скопје  
89 Основен проект за индустриски објекти –
машинство
Фероинвест ДОО, Булевар Св Климент
Охридски бр.30, Скопје
176
90 Основен проект за индустриски објекти –
електро
Фероинвест ДОО, Булевар Св Климент
Охридски бр.30, Скопје
177
91 Проектна документација за Биогасна
Електрана Сарамзалино
Био Ентерпрајс ДООЕЛ Охрид 179
92 Основен проект за Хала за производство на
жица и жичани производи
ДПТУ Брако ДОО импорт-експорт Велес 184
93 Основен проект за Трафостаница Брако ДПТУ Брако ДОО импорт-експорт Велес 187
94 Основен проект за индустриски објект за
индустриско фарбање
ДПТУ Брако ДОО импорт-експорт Велес 188
95 Основен проект за станица за Технички гасови ДПТУ Брако ДОО импорт-експорт Велес 190
96 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.2 ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје 193
97 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.3 ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје 194
98 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.4 ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје 195
99 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.5 ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје 196
100 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.6 ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје 197
101 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.7 ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје 198
102 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.8 ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје 199
103 Идеен проект за фотоволтаична електрана “Св.Николе” со капацитет 2.0 MWp ДПТУ ,,КЕР-АЗ’’ ДООЕЛ Скопје 200
104 Основен проект за објект за примарна обработка на земјоделско земјиште – Сарамзалино ЕАСТ Вест Трансфер оф Технолоџи, ДОО Скопје 201
105 Основен проект за објект од амбулантно – поликлиничка дејност, Здравствен дом
“Лисиче” – Скопје
Министерство за здравство, РС Македонија 205
106 Основен проект за објект од амбулантно – поликлиничка дејност, Здравствен дом “Ѓорче
Петров” – Скопје
Министерство за здравство, РС Македонија 206
107 Основен проект за објект од амбулантно – поликлиничка дејност, Здравствен дом “Бутел”
– Скопје
Министерство за здравство, РС Македонија 207
108 Preliminary design for Biogas Power Plant Karbinci with a capacity below 0.999MW Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес 208
109 Идеен проект за фотоволтаична електрана
Карбинци со капацитет до 0.999MW
Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес 209
110 Идеен проект за фотоволтаична електрана “Осломеј 3-југ” со капацитет 50.0 MWp ДПТУ ,,ОСМ Солар’’ ДООЕЛ Скопје 212
111 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект 4.5 Г.П. 4, локација 16906/4 ДПТУ ,,Брако’’ ДОО импорт-експорт, Велес 215
112 ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА
110/20 kV Трафостаница Осломеј и 110kV
далеководно поле во постоечка 110kV Трафостаница Осломеј
ДПТУ ,,Солар ПроеПовер’’ ДООЕЛ Скопје 216
113 Идеен проект за фотоволтаична електрана “Македонски брод” со капацитет 2.0 MWp ДПТУ ,,КЕР-АЗ’’ ДООЕЛ Скопје 217
114 Основен проект за фотоволтиачна електрана “Св.Николе” со капацитет 2.0 MWp ДПТУ ,,КЕР-АЗ’’ ДООЕЛ Скопје  
115 Основен проект за фотоволтиачна електрана “Осломеј 3-југ” со капацитет 50.0 MWp ДПТУ ,,ОСМ Солар’’ ДООЕЛ Скопје  
116 Основен проект за фотоволтиачна електрана “Македонски брод” со капацитет 2.0 MWp ДПТУ ,,КЕР-АЗ’’ ДООЕЛ Скопје  
117 Основен проект за фотоволтиачна електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Погон за производство ГП3.8”, Скопје Модна групација ИНТ ДООЕЛ, Кочани 222
118 Основен проект за фотоволтаична електрана
со капацитет до 0.999MW, објект “Погон за производство ГП3.8”, Скопје
Модна групација ИНТ ДООЕЛ, Кочани 223
119 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект
“Администрација – Виталиа”, Скопје
Виталиа Никола ДОО Скопје 227
120 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Кранчи –
Виталиа”, Скопје
Виталиа Никола ДОО Скопје 225
121 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Магацина и Суровина – Виталиа”, Скопје Виталиа Никола ДОО Скопје 226
122 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Готов
производ – Виталиа”, Скопје
Виталиа Никола ДОО Скопје 218
123 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Хала 1”, Скопје ЕКГ Енерџи ДОО, Скопје 230
124 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Водоча”,
Струмица
ДПТУ Солар Груп Енерџи ДОО, Струмица 231
125 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Хала 2”,
Скопје
ЕКГ Енерџи ДОО, Скопје 235
126 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Магацин на поранешен Хемтекс”, Општина Аеродром
Скопје
ТД Рудине ММ ДОО, Скопје 236
127 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет 1.7MW, објект “Квасара”, Битола Фабрика за квасец и алкохол АД Битола 237
128 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Брако 2”,
Велес
ДПТУ ,,Брако’’ ДОО импорт-експорт, Велес 238
129 Основен проект за фотоволтаична електрана
со капацитет до 0.999MW, објект “Производна хала Монтинг”, Битола
Монтинг Електро Производство ДОО Битола 240
130 Основен проект за приклучок со енергетски кабел на фотоволтаични електрани “ГП 1.1 – ГП
1.8 Тркање”, Кочани
ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје 240
131 Основен проект за приклучок со енергетски кабел на фотоволтаични електрани “Кабловска шахта 1 – ГП 1.7 Тркање”, Кочани ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје ЕВН ДОО Скопје 224/1
132 Основен проект за приклучок со енергетски кабел на фотоволтаични електрани
“Трафостаница Кочани – Кабловска шахта 1”,
Општина Кочани
ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје ЕВН ДОО Скопје 234
133 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Канал 5”,
Скопје
Канал 5 ДООЕЛ Скопје 241
134 ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА
110/20 kV Трафостаница Сушево 1 и
110kV далеководно поле во постоечка
Трафостаница 110kV Штип
Сушево 1 ДООЕЛ Скопје 249
135 Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ранковце 1 Енерго Солар Систем ДОО Скопје 243
136 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ранковце 1 Енерго Солар Систем ДОО Скопје 244
137 ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА
110/20 kV Трафостаница Арматуш 2 и
110kV далеководно поле во постоечка
Трафостаница 110kV Битола 2
Виан Енерџи ДООЕЛ Скопје  
138 Основен проект за фотоволтаична електрана “ФЕ Бистренци” со капацитет 16 MWp Арктек БИО Енергија ДООЕЛ Скопје  
139 ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА
110/20 kV Трафостаница Бистренци и
110kV далеководно поле во постоечка Трафостаница 110kV Дуброво
Арктек БИО Енергија ДООЕЛ Скопје 248
140 ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА
110/20 kV Трафостаница Дабиље и
110kV далеководно поле во постоечка Трафостаница 110kV Струмица 1
Хелиоцентрум ДООЕЛ Струмица  
141 Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Мај комерц-
Леар
Мај Комерц – Леар ДООЕЛ Скопје 246
142 Основен проект за фотоволтаична електрана “ФЕ Гиновци 1” со капацитет 1.6 MWp Енерго Солар Систем ДОО Скопје 250
143 Основен проект за фотоволтаична електрана “ФЕ Гиновци 2” со капацитет 2.7 MWp Енерго Солар Систем ДОО Скопје 252
144 Идеен проект, Основен проект за 35KV
Трафостаница Гиновци 1
Енерго Солар Систем ДОО Скопје 251
145 Идеен проект, Основен проект за 35KV
Трафостаница Гиновци 2
Енерго Солар Систем ДОО Скопје 253
146 Основен проект за водоснабдување на објект од амбулантно – поликлиничка дејност,
Здравствен дом “Бутел” – Скопје
Министерство за здравство, РС Македонија 254
147 Основен проект за фотоволтаична електрана
со капацитет до 0.999MW, ФЕ Магацин 1 и ФЕ Магацин 2
Фероинвест ДОО Скопје 239
148 Идеен проект за Биогасна електрана Карбинци со капацитет до 0.999MW Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес 208
149 Идеен проект за фотоволтаична електрана со
капацитет до 0.999MW, ФЕ Карбинци
Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес 209
150 110kV далеководно поле во постоечка 110kV
Трафостаница Осломеј
ДПТУ ,,Солар Про Повер’’ ДООЕЛ Скопје 245
151 Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Талашманце,
Општина Кратово
Луксар ДООЕЛ Велес 247
152 Основен проект за фотоволтаична електрана “ФЕ Штип” со капацитет над 0.999 MWp EAM ДООЕЛ Штип 257
153 Основен проект за објекти за примарна обработка на земјоделско земјиште – Лагуна
Агриа (Делисинци)
Агриа – Груп ДООЕЛ Велес 228
154 Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ресен 1, Општина
Ресен
Лумос Груп увоз извоз ДОО Ресен 265
155 Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ресен 2, Општина
Ресен
Лумос Груп увоз извоз ДОО Ресен 266
156 Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ресен 3, Општина
Ресен
Лумос Груп увоз извоз ДОО Ресен 267
157 Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ресен 4, Општина
Ресен
Лумос Груп увоз извоз ДОО Ресен 268
158 Основен проект за објекти за примарна обработка на земјоделско земјиште – Лагуна
Сусамли (Ќоселари)
Агриа – Груп ДООЕЛ Велес 269
159 МХЕ “Врапчиште 1” А- Зеро ДООЕЛ ГОстивар 274
160 МХЕ “Врапчиште 2” А- Зеро ДООЕЛ ГОстивар 275
161 МХЕ “Дуфска река” Кулен Хидро ДОО Гостивар 181
162 МХЕ “река Орашје” Енерго-Виа ДООЕЛ Желино 137
163 МХЕ “Македонски брод 1” Хидро-Кар ДООЕЛ Кичево 183
164 Основен проект за приклучок со енергетски
кабел на МХЕ Караниколас 80
Макбел ДОО, Охрид 186
165 Основен проект за индустриски објект Греен
мацхинес и Брако
ДПТУ ,,Брако’’ ДОО импорт-експорт, Велес 232
166 Идеен проект за Биогасна електрана Карбинци со капацитет до 0.999MW Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес 208
167 Идеен проект за Биогасна електрана
Бистренци со капацитет над 0.999MW
Арктек БИО Енергија ДООЕЛ Скопје 232
168 Основен проект за објект од амбулантно – поликлиничка дејност, Здравствен дом
“Автокоманда” – Скопје
Министерство за здравство, РС Македонија 211